Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Pendekatan Pengajaran Teaching Games for Understanding melalui Permainan Tradisional

by Mohamad Fadil Ibrahim, Garry Kuan Pei, Hairul Anuar Hashim, Nurul Azuar Hamzah

Publisher - 2023

Category - General Academics

Pendekatan Pengajaran Teaching Games for Understanding melalui Permainan Tradisional ini adalah bertepatan dengan prinsip pengajaran dan pembelajaran yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang meletakkan harapan tinggi dalam melahirkan pelajar seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui penerapan nilai disiplin. Selain itu, diharap mampu memberikan nilai tambah kepada aktiviti pembelajaran padaperingkat sekolah dalam memotivasikan pelajar untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal, emosi dan keseronokan semasa mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Permainan tradisional adalah satu bentuk aktiviti fizikal yang menyeronokkan selain merupakan warisan dan kesinambungan budaya masyarakat Malaysia yang perlu dikembangkan kepada generasi muda. Konsep Teaching Games for Understanding yang diterapkan melalui permainan tradisional dalam membangunkan karakter mereka dilihat mampu membert pengaruh yang sangat besar kepada mereka. Perubahan sosiobudaya turut memberi kesan kepada pengurangan minat dan pengetahuan kanak-kanak terhadap permainan tradisional sekiranya kanak-kanak tidak didedahkan dengan permainan ini pada seawal usia pendidikan mereka. Hal ini akan meningkatkan jurang antara permainan tradisional dan moden yang seterusnya kita tidak akan dapat mengekalkan warisan permainan tradisional daripada ditelan arus pemodenan. Permainan tradisional ini perlu dilestarikan supaya tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. Semua pihak harus memainkan peranan untuk memartabatkan khazanah budaya kita agar tidak lenyap bersama arus pemodenan dunia masa kini.

Please login to borrow the book.